Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Kierunek Lekarski

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Nauk O Zdrowiu

Stopień

jednolite magisterskie

Język

pl

Czas trwania

12 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Cel kształcenia na kierunku lekarskim

Celem kształcenia na kierunku lekarskim jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu lekarza, który:

Wiedza

 • zna i rozumie rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych;
 • zna objawy i przebieg chorób;
 • zna sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego dla określonych stanów chorobowych;
 • rozumie etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu lekarza oraz zasady promocji zdrowia, opierając swoją wiedzę na dowodach naukowych;
 • zna metody prowadzenia badań naukowych.

Umiejętności

 • potrafi rozpoznać problemy medyczne i określić priorytety w zakresie postępowania lekarskiego;
 • potrafi rozpoznać stany zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej;
 • potrafi zaplanować postępowanie diagnostyczne i zinterpretować jego wyniki;
 • potrafi wdrożyć właściwe i bezpieczne postępowanie terapeutyczne oraz przewidzieć jego skutki;
 • potrafi planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy;
 • potrafi inspirować proces uczenia się innych osób;
 • potrafi komunikować się z pacjentem i jego rodziną w atmosferze zaufania, uwzględniając potrzeby pacjenta oraz przekazać niekorzystne informacje;
 • potrafi komunikować się ze współpracownikami w zespole i dzielić się wiedzą;
 • potrafi krytycznie oceniać wyniki badań naukowych i odpowiednio uzasadniać stanowisko.

Kompetencje społeczne

 • jest gotów nawiązać i utrzymać głęboki oraz pełen szacunku kontakt z pacjentem, okazując zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych;
 • kieruje się dobrem pacjenta;
 • przestrzega tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta;
 • podejmuje działania wobec pacjenta w oparciu o zasady etyczne, ze świadomością społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby;
 • dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia oraz dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych;
 • propaguje zachowania prozdrowotne;
 • korzysta z obiektywnych źródeł informacji;
 • formułuje wnioski z własnych pomiarów lub obserwacji;
 • wdraża zasady koleżeństwa zawodowego i współpracy w zespole specjalistów, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
 • formułuje opinie dotyczące różnych aspektów działalności zawodowej;
 • przyjmuje odpowiedzialność za decyzje podejmowane w ramach działalności zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób.

Przygotowanie do pracy

Absolwenci kierunku lekarskiego będą przygotowani do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych;
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Kontynuacja kształcenia

Absolwenci studiów kierunku lekarskiego będą przygotowani do podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej. Ponadto, będą mogli kontynuować kształcenie w ramach:

 • szkolenia specjalizacyjnego,
 • studiów kształcenia podyplomowego,
 • kursów specjalistycznych.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
20221144brak danych6048
20231147brak danych6059

Ten kierunek znajdziesz również na 21 uczelniach:

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zobacz pozostałe (13)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl