Reklama Politechniki Świętokrzyskiej

Lista uczelni oferujących kierunek:

Bezpieczeństwo Narodowe

Opis kierunku

Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe to praktyczny program studiów, skierowany do osób zainteresowanych zmianami w środowisku bezpieczeństwa na poziomie wewnętrznym, narodowym i międzynarodowym. Program koncentruje się na zmieniającym się charakterze zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego oraz dynamice międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i prawnych, a także umiejętności analizy i stosowania przepisów prawnych oraz zarządzania kryzysowego. Program obejmuje przedmioty takie jak najnowsza historia polityczna, międzynarodowe stosunki polityczne i wojskowe oraz teoretyczne podstawy bezpieczeństwa. Zajęcia praktyczne zawierają sztukę przetrwania, techniki obrony osobistej, ratownictwo medyczne, negocjacje i komunikację społeczną. Studenci poznają instytucje działające na rzecz bezpieczeństwa, takie jak służby i siły specjalne, oraz zgłębiają tematy związane z terroryzmem, konfliktami zbrojnymi, politycznymi, gospodarczymi, etnicznymi, narodowymi, religijnymi oraz partyjnymi. Praktyczne doświadczenie zdobywają w instytucjach systemu bezpieczeństwa, administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjach społecznych i gospodarczych związanych z bezpieczeństwem.

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe mogą znaleźć zatrudnienie w strukturach administracji państwowej i samorządowej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego. Mogą również pracować w służbach mundurowych, takich jak Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Więzienna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu i Służba Ochrony Państwa. Ponadto, absolwenci znajdują zatrudnienie w agencjach ochrony osób i mienia, środkach masowego przekazu w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz ośrodkach badawczych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Mogą również pracować w wojskowych służbach specjalnych jako funkcjonariusze cywilni, Policji Państwowej, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służbie Celnej jako funkcjonariusze, a także w firmach ochroniarskich i detektywistycznych, firmach zajmujących się analizą bezpieczeństwa i zagrożeń, ochroną danych osobowych i informacji oraz audytem. Absolwenci są przygotowani do pracy w administracji rządowej i samorządowej zajmującej się bezpieczeństwem, centrach i biurach zarządzania kryzysowego oraz komórkach zajmujących się bezpieczeństwem instytucji i przedsiębiorstw. Potencjalne miejsca pracy obejmują m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Agencję Wywiadu, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służbę cywilną oraz służby, inspekcje i straże związane z bezpieczeństwem.

Uczelnie oferujące studiowanie kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

Nazwa uczelniWydziałJęzyk prowadzenia zajęć
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów WesterplatteWydział Dowodzenia i Operacji Morskichpl
Uniwersytet Pomorski w SłupskuInstytut Bezpieczeństwa i Zarządzaniapl
Uniwersytet Pomorski w SłupskuInstytut Bezpieczeństwa i Zarządzaniapl
Uniwersytet Pomorski w SłupskuInstytut Bezpieczeństwa i Zarządzaniapl
Uniwersytet Pomorski w SłupskuInstytut Bezpieczeństwa i Zarządzaniapl
Uniwersytet Pomorski w SłupskuInstytut Bezpieczeństwa i Zarządzaniapl
Uniwersytet Pomorski w SłupskuInstytut Bezpieczeństwa i Zarządzaniapl
Uniwersytet Pomorski w SłupskuInstytut Bezpieczeństwa i Zarządzaniapl
Uniwersytet Pomorski w SłupskuInstytut Bezpieczeństwa i Zarządzaniapl
Akademia Sztuki WojennejWydział Bezpieczeństwa Narodowegopl
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza KościuszkiWydział Nauk o Bezpieczeństwiepl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w LublinieWydział Nauk Społecznychpl
Lotnicza Akademia WojskowaWydział Bezpieczeństwa Lotniczegopl
Uniwersytet GdańskiWydział Nauk Społecznychpl
Uniwersytet Jana Długosza w CzęstochowieWydział Nauk Społecznychpl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwapl
Uniwersytet Jagielloński w KrakowieWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w KielcachFilia W Piotrkowie Trybunalskimpl
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w KielcachWydział Prawa i Nauk Społecznychpl
Uniwersytet ŁódzkiWydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznychpl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieWydział Politologii i Dziennikarstwapl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuWydział Matematyki i Informatykipl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuWydział Nauk O Polityce i Bezpieczeństwiepl
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieInstytut Nauk O Bezpieczeństwiepl
Uniwersytet w SiedlcachWydział Nauk Społecznychpl
Uniwersytet SzczecińskiWydział Nauk Społecznychpl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieWydział Nauk Społecznychpl
Uniwersytet WrocławskiWydział Nauk Społecznychpl
Uniwersytet ZielonogórskiWydział Ekonomii i Zarządzaniapl
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława DąbrowskiegoWydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzaniapl
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl