Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Psychologia

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Nauk Społecznych

Stopień

jednolite magisterskie

Język

pl

Czas trwania

9 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Psychologia, studia jednolite, o profilu praktycznym

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie uzyskał uprawnienia do prowadzenia kierunku psychologia na jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu: Psycholog. Zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pozycja 263401, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r.).

Wiedza i umiejętności

Podczas studiów, student zdobywa interdyscyplinarną wiedzę o człowieku oraz umiejętności w zakresie:

 • Rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji indywidualnych i społecznych
 • Niesienia pomocy psychologicznej
 • Profesjonalnych postaw niezbędnych w pracy psychologa

Student wybiera jedną z dwóch specjalności:

Psychologia kliniczna i zdrowia

 • Poznanie funkcjonowania ludzi z zaburzeniami psychicznymi i somatycznymi
 • Przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami
 • Badania kliniczne, zaburzenia stresu pourazowego, psychiatria dzieci i młodzieży
 • Klasyfikacja zaburzeń (DSM i ICD), opiniodawstwo psychologiczne, mediacje sądowe
 • Interwencja kryzysowa, działania w sytuacjach przemocowych i autodestrukcyjnych
 • Rehabilitacja neuropsychologiczna, terapia z osobami z trudnościami, zaburzeniami psychicznymi, chorobami onkologicznymi
 • Nawiązywanie kontaktu z dziećmi i dorosłymi, planowanie interwencji w zespole specjalistów

Psychologia rodziny i wychowania

 • Praca z rodzinami w kryzysie
 • Diagnoza systemu rodzinnego, narzędzia badań systemu rodzinnego
 • Pomoc psychologiczna dzieciom w środowisku szkolnym i rodzinnym
 • Zasady pracy w różnych nurtach psychoterapeutycznych
 • Komunikacja, negocjacje, współpraca z rodziną
 • Kompetencje terapeutyczne i diagnostyczne w zakresie problemów wychowawczych i rodzinnych

Przygotowanie absolwenta

Absolwent jest przygotowany do:

 • Prowadzenia diagnozy i pomocy psychologicznej w trudnych sytuacjach oraz codziennych problemach
 • Rozumienia złożonych mechanizmów funkcjonowania i rozwoju człowieka
 • Krytycznej oceny nabywanej wiedzy i stałego doskonalenia się w zawodzie

Przykładowe miejsca zatrudnienia

 • Szpitale i oddziały neuropsychiatryczne, poradnie medycyny paliatywnej, hospicja
 • Ośrodki zdrowia psychicznego, rewalidacyjno-wychowawcze, interwencji kryzysowej
 • Centra pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom, centra diagnostyczne i terapeutyczne
 • Ośrodki leczenia uzależnień, punkty konsultacyjne, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych
 • Placówki wspierające dziecko i rodzinę, domy pomocy społecznej, domy samotnej matki
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • Instytucje resocjalizacyjne, ośrodki wychowawcze, socjoterapeutyczne, schroniska dla nieletnich
 • Współpraca z biznesem, prywatna praktyka psychologiczna

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
2021137.33brak danychbrak danychbrak danych
20221103.33brak danych6076
20231110.33brak danych6057

Ten kierunek znajdziesz również na 22 uczelniach:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zobacz pozostałe (14)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl