Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prawo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Stopień

jednolite magisterskie

Język

pl

Czas trwania

10 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Kierunek prawo

Absolwent kierunku prawo będzie świadomy konieczności ciągłej analizy trendów w orzecznictwie oraz tworzenia prawa. Zdobędzie umiejętności analizy zjawisk i procesów gospodarczych w aspekcie prawnym oraz zrozumie mechanizmy i zasady związane z tworzeniem i interpretacją prawa. Będzie potrafił wskazać odpowiednie metody wykładni norm prawnych, poprzedzone analizą stanu prawnego i dostosowaniem do sytuacji jednostek organizacyjnych, w szczególności w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Dzięki zajęciom praktycznym i teoretycznym, rozwijane będą kompetencje związane z doradztwem prawnym. Absolwent osiągnie umiejętności językowe zgodne z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego na poziomie B2+. Studenci będą uczestniczyć w zajęciach doskonalących umiejętności w zakresie wykładni prawa i jego stosowania w praktyce działalności gospodarczej. Przyszły absolwent będzie przygotowany do pracy w różnych jednostkach organizacyjnych oraz do samodzielnego wykonywania zawodu prawniczego.

Intencja nauczania

Celem nauczania na kierunku prawo jest połączenie wiedzy i umiejętności z wartościami, etyką i pożądanymi postawami zawodowymi. Student będzie rozwijał umiejętności samokształcenia i adaptacji do zmieniających się warunków, co jest kluczowe w zawodzie prawniczym.

Praktyki specjalizacyjne

Praktyki w sądownictwie, prokuraturze, kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych, komorniczych oraz organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach pozwolą studentom na konfrontację z życiem społeczno-gospodarczym i rozpoznanie możliwych ról zawodowych.

Grupy przedmiotów

Student będzie mógł wybrać przedmioty w ramach jednej z dwóch grup:

  • Grupa przedmiotów sądowych: obejmuje prawo bankowe, rolne, handlowe, karne wykonawcze, karne gospodarcze, wykroczeń, postępowanie egzekucyjne w administracji, postępowanie nieprocesowe oraz sądowe postępowanie egzekucyjne. W programie znajdą się także elementy kryminologii, kryminalistyki oraz prawa dowodowego.

  • Grupa przedmiotów prawo europejskie i międzynarodowe: koncentruje się na prawie i naukach wspomagających, które umożliwiają realizację zadań zawodowych w relacjach ponadnarodowych. Obejmuje zagadnienia dotyczące ustrojów państw, międzynarodowych stosunków gospodarczych, jednolitego rynku europejskiego, bezpieczeństwa UE oraz prawa konsularnego i dyplomatycznego.

Podsumowanie

Studia na kierunku prawo pozwolą absolwentom na zdobycie wiedzy opartej na aktualnym prawie polskim i unijnym, orzecznictwie sądów i trybunałów, oraz umożliwią poznanie mechanizmów tworzenia i interpretacji przepisów prawnych. Absolwent uzyska umiejętności rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów oraz możliwość dalszej specjalizacji w dowolnej dziedzinie prawa.

Możliwości zawodowe

Absolwent kierunku prawo, uzyskując tytuł magistra prawa, będzie uprawniony do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez ukończenie aplikacji prawniczych przygotowujących do pracy w zawodach takich jak: sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, komornik, notariusz. Będzie również przygotowany do kontynuowania nauki na studiach podyplomowych oraz trzeciego stopnia.

Absolwenci mogą również kształtować swoją karierę zawodową poza zawodami prawniczymi. Studia i bogata wiedza w zakresie różnych dziedzin prawa czynią z absolwentów cennych pracowników jednostek administracji publicznej, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów audytorskich i doradczych. Zakres jednostek, w których absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie, jest bardzo szeroki i zróżnicowany.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
2021151brak danychbrak danychbrak danych
2022132.1brak danych10597
2023130.75brak danych125112

Ten kierunek znajdziesz również na 25 uczelniach:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Akademia Sztuki Wojennej

Akademia Sztuki Wojennej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zobacz pozostałe (17)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl